ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet op 11 september 2021

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1.     LAZULI MARKETING AGENCY is een onderneming naar Belgisch recht, met zetel te BE-9930 LIEVEGEM, Luitenant Dobbelaerestraat 31A (RPR GENT, afdeling GENT) en ondernemingsnummer 0757.688.972, website www.lazulimarketingagency.com, e-mail info@lazulimarketingagency.com

1.2.    Deze algemene voorwaarden maken samen met de bijzondere voorwaarden van LAZULI de overeenkomst tussen partijen uit.  Ze zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten, en de daaruit voorvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. 

1.3.    LAZULI is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zelfs in de loop van de uitvoering van een overeenkomst.

1.4.    LAZULI aanvaardt geen aankoop- of andere algemene voorwaarden van de klant, tenzij ze uitdrukkelijk zijn onderhandeld en door LAZULI schriftelijk werden aanvaard.

1.5.    De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden tot gevolg.  De overige bepalingen blijven in voorkomend geval volledig van toepassing.

 

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

2.1.     Behoudens andersluidende vermelding op de offerte, zijn de door LAZULI opgemaakte offertes geldig gedurende één maand, waarna zij louter een informatieve waarde hebben.

2.2.    Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW (en andere mogelijke taksen).

2.3.    Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door alle partijen. 

2.4.    Zelfs als een formele overeenkomst of orderbevestiging bestaat, kan LAZULI te allen tijde een nieuw prijsvoorstel of een nieuwe opleveringsdatum formuleren voor het geval LAZULI het oorspronkelijke voorstel niet in overeenstemming acht met de beoogde commerciële realiteit.  In voorkomend geval heeft de klant het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving door LAZULI van de wijziging, de bestelling aan de nieuwe prijs en/of de nieuwe opleveringsdatum kosteloos te annuleren.  Een dergelijke wijziging kan in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding, een schadeloosstelling of een ontbinding van de overeenkomst.

2.5.    Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten LAZULI geenszins tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6.    Overeenkomsten van hosting en domeinnamen worden te allen tijde aangegaan voor een periode van 1 jaar (contractduur), waarna de contractduur automatisch verlengd wordt met telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging minstens drie maanden voor het einde van de contractduur.

 

Artikel 3 – Termijnen en overmacht

3.1.    De opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel.  Het overschrijden van de voorziene termijn kan, behoudens in geval van bedrog, opzet of zware fout in hoofde van LAZULI, nooit de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot schadevergoeding.

3.2.    Elke vertraging in de levering of uitvoering waarvan LAZULI kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk aan de klant ter kennis gebracht worden.  Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke termijn(en) vervallen.

3.3.    In geval van overmacht kunnen partijen er niet toe gehouden worden hun verplichtingen tegenover elkaar te voldoen en zijn zij gerechtigd hun verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.  De partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht dient de andere partij daarvan binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte te brengen.  Indien de uitvoering van de overeenkomst ingevolge de overmacht definitief onmogelijk wordt, kan elke partij de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot betaling van een schadevergoeding.

 

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

4.1.     Behoudens andersluidende vermelding zijn alle facturen betaalbaar binnen vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, en dit uitsluitend via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer van LAZULI.

4.2.    Elke vervallen en (geheel of gedeeltelijk) onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een moratoire interest, waarvan het percentage lastens ondernemingen gelijk is aan de rentevoet voortvloeiend uit artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en lastens consumenten in de zin van artikel I.1, 2° WER gelijk is aan de rentevoet voortvloeiend uit artikel 2 van de Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest.

Bovendien is de klant vanaf de dag volgend op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bijkomende schadeloosstelling verschuldigd voor de buitengerechtelijke invorderingskosten, begroot op tien procent van het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, en onverminderd het recht van LAZULI om meerdere schade en nadelen te bewijzen.

Indien moet worden overgegaan tot gerechtelijke invordering zijn – naast voormelde moratoire interesten en bijkomende schadeloosstelling – alle daarmee gepaard gaande gerechtskosten eveneens ten laste van de klant.

4.3.    Bij laattijdige nakoming van haar verplichtingen beschikt de klant die een consument is in de zin van artikel I.1, 2° WER ten opzichte van LAZULI over dezelfde rechten zoals vermeld in artikel 4.2.

4.4.    Elke betaling wordt door LAZULI aangerekend op de oudste openstaande factuur.  Elke niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldatum, elke wanbetaling, de toestand van faillissement, vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, minnelijke of gerechtelijke reorganisatieprocedure, ieder verzoek tot betalingsuitstel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, brengt de onmiddellijke eisbaarheid mee van de – zelfs niet vervallen – openstaande facturen, en doet elke eventuele betalingsfaciliteit automatisch vervallen.

4.5.    Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van interesten, schadevergoedingen en kosten die verband houden met openstaande facturen, alvorens te worden toegerekend op de factuursaldi.

4.6.    Indien een factuur op vraag van de klant werd opgesteld op naam van een derde, zijn de klant en de derde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere voorwaarden.

 

Artikel 5 – Klachten

5.1.     Klachten omtrent geleverde goederen of prestaties, dan wel omtrent de facturatie, dienen op straffe van verval binnen een termijn van uiterlijk acht kalenderdagen volgend op de uitvoering, resp. facturatie, schriftelijk en op gedetailleerde wijze ter kennis te worden gebracht van LAZULI.  Na het verstrijken van deze termijn worden de werkzaamheden, resp. facturatie geacht integraal en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard door de klant.

5.2.    Klachten ontheffen de koper niet van zijn betalingsverplichting conform artikel 4.

5.3.    Het betalen van een factuur zonder voorafgaandelijke klacht geldt als onweerlegbaar bewijs dat de goederen of prestaties die erin vermeld werden effectief en naar genoegdoening geleverd werden.

5.4.    Reactie door LAZULI op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel.

 

Artikel 6 – Wanprestatie – opschorting

6.1.     LAZULI behoudt zich het recht voor om in geval van een wanprestatie – waaronder laattijdige betaling – of inbreuk op de goede trouw door de klant, zulks ter beoordeling van LAZULI, de uitvoering van alle lopende overeenkomsten met onmiddellijke ingang integraal op te schorten en – bij gebreke aan remediëring door de klant van de wanprestatie of inbreuk – de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.  Alle daarmee gepaard gaande risico’s en nadelige gevolgen zijn integraal en uitsluitend ten laste van de klant. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1.     De verbintenissen van LAZULI zijn geen resultaatsverbintenissen, maar inspanningsverbintenissen.

7.2.    LAZULI heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

7.3.    LAZULI kan slechts aansprakelijk worden gesteld wegens zware fout, opzettelijke fout, of bedrog.  LAZULI is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van – maar niet uitsluitend – gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, schade aan derden, etc. 

7.4.    De aansprakelijkheid van LAZULI is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst cq. het door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde bedrag.

7.5.    Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door de klant met LAZULI aangegane overeenkomsten.  De klant zal LAZULI op eerste verzoek vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden, en alle kosten dragen van mogelijke procedures.

Artikel 8 – Informatie

8.1.     De klant zal alle informatie, gegevens en bescheiden die noodzakelijk en relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze rechtstreeks overmaken aan LAZULI. 

8.2.    De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

8.3.    Stelt de klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk de door LAZULI redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens en bescheiden beschikbaar, met vertraging in de uitvoering van de overeenkomst tot gevolg, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra tijdsbesteding ten laste van de klant.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1.     LAZULI blijft exclusief titularis van alle intellectuele eigendomsrechten (van welke aard dan ook) op de in het kader van de haar toevertrouwde opdracht door haar uitgevoerde werken en prestaties, met uitzondering van de door de klant bezorgde gegevens.

9.2.    De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LAZULI (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op enigerlei andere wijze gebruiken.

9.3.    Behoudens andersluidende overeenkomst behoudt LAZULI zich het exclusieve recht voor om haar creatief werk opnieuw te gebruiken.

9.4.    De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van LAZULI te allen tijde respecteren, en zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging ervan redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen.  Zulks impliceert onder meer – maar niet uitsluitend – dat bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties er dient verwezen te worden naar LAZULI. 

9.5.    De klant verbindt zich ertoe LAZULI te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met de intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 10 – Privacy - Publiciteit

10.1.     Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van LAZULI van toepassing, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.  De privacyverklaring van LAZULI is te allen tijde te raadplegen op de website (artikel 1.1).

10.2.    Behoudens expliciet protest van de klant, staat het LAZULI vrij voor eigen publiciteitsdoeleinden te verwijzen in haar portfolio op haar website(s), sociale media, digitale voetafdruk en/of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling.  Daarbij worden algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en het logo van de klant, alsmede de aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website.  Daarbij zal LAZULI uiteraard geen bijzonderheden kenbaar maken die vallen onder de eventuele vertrouwelijkheidsclausule zoals bepaald in de bijzondere overeenkomst met de klant.

 

Artikel 11 – Drukproeven

11.1.     Bij ieder drukwerk is de klant ertoe gehouden binnen een redelijke termijn vóór het drukwerk effectief gedrukt wordt een nuttige drukproef na te kijken en haar akkoord daarmee schriftelijk te bevestigen.  In voorkomend geval – of indien de klant nalaat om binnen een redelijke termijn haar akkoord te bevestigen – kan LAZULI onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten (inclusief kleurfouten) en/of onvolkomenheden in het gedrukte werk.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht – bevoegdheid

12.1.     De overeenkomsten met LAZULI worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van internationale verdragen.

12.2.    Bij geschillen zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT – alwaar de maatschappelijke zetel van LAZULI gevestigd is – exclusief bevoegd.

FooterLazuliMarketingAgency.png